سرمایه گذاری
مطالعه »

نگاهی به تاریخچه و آینده سرمایه‌گذاری در جهان استارتاپ‌ها

روزگاری تعریف کاملاً سنتی و واضحی از سرمایه‌گذاری وجود داشت. شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مسئول تامین و تزریق سرمایه…